Γιατί πρέπει να διδάσκεται η ΣΟΣΕ

Ο Διεθνής οδηγός τεχνικής καθοδήγησης για τη σεξουαλική εκπαίδευση της UNESCO βασισμένος σε μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο και αντλώντας από τις βέλτιστες πρακτικές στις διάφορες περιοχές, καταδεικνύει ιδιαίτερα ότι η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση: βοηθά τα νεαρά άτομα να γίνουν πιο υπεύθυνα στη στάση και τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της σχολικής εγκατάλειψης των κοριτσιών λόγω πρόωρου ή αναγκαστικού γάμου, εφηβικής εγκυμοσύνης και ζητημάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας είναι απαραίτητη γιατί σε ορισμένα μέρη του κόσμου, δύο στα τρία κορίτσια ανέφεραν ότι [...]

Οι στόχοι της Συμπεριληπτικής-Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ)

Μαθησιακοί Στόχοι Ο πρωταρχικός στόχος της ΣΟΣΕ είναι η ενίσχυση της ικανότητας κάθε ατόμου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σεξουαλική υγεία και ευημερία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνολικά, οι στόχοι είναι να εφοδιαστούν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να έχουν υγεία, ευημερία και αξιοπρέπεια, να καταλάβουν ότι η ευημερία των άλλων επηρεάζεται από τις επιλογές τους, να κατανοήσουν και να δράσουν για τα δικαιώματά τους και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Θα μπορούσαμε ωστόσο, να διακρίνουμε τους στόχους σε αυτούς που σχετίζονται με την [...]

Ορισμός της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ) σύμφωνα με την Unesco

Η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση είναι μία διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, η οποία είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και σχετίζεται με τις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Στόχος της είναι να εφοδιάσει παιδιά και νεαρά άτομα με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που θα τα ενδυναμώσουν, προκειμένου να πραγματώσουν την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά τους, να αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από σεβασμό, να αναλογιστούν πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν τη δική τους ευημερία και την ευημερία των άλλων και να κατανοήσουν και να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους σε όλη τη διάρκεια [...]

Ορισμός της Σεξουαλικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Η Σεξουαλική Εκπαίδευση ορίζεται ως η μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζεται στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης. Σταδιακά ενισχύει και ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους με πληροφορίες, δεξιότητες και θετικές αξίες ώστε να κατανοούν και να χαίρονται τη σεξουαλικότητα τους, να βιώνουν με υπευθυνότητα και ασφάλεια τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και φιλίες τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους σεξουαλική υγεία [...]

Σεξουαλικά Δικαιώματα των Παιδιών/Νέων (Sexual Rights)

Με  βάση  την  προσέγγιση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  η  Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση  (ΣΟΣΕ) προωθεί  και υποστηρίζει  την  υπεράσπιση  των  καθολικών  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων –συμπεριλαμβανομένων  των  δικαιωμάτων  των  παιδιών  και  των  νέων (UNESCO, 2018). Η παροχή ισότιμης πρόσβασης στη ΣΟΣΕ στους/στις νέους/-ες προϋποθέτει το δικαίωμα  τους  για  το  υψηλότερο  δυνατό  επίπεδο  υγείας  καθώς  επίσης  και  το δικαίωμα τους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να αυτοεξυπηρετούνται αποτελεσματικά. Η εφαρμογή  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  στη  σεξουαλική  υγεία  και  στη σεξουαλικότητα  αποτελούν  σεξουαλικά  δικαιώματα.  Τα  σεξουαλικά  δικαιώματα προστατεύουν  τα  δικαιώματα  όλων  των  ανθρώπων  να  εκφράζουν  και  να εκπληρώνουν  τη  σεξουαλικότητα  τους,  ενώ  παράλληλα  [...]

Go to Top